Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

SOC : Trưởng nhóm : Marie-Minerve Louërat

35 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Alexandre Annick (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 75 10
Anceau François (Giáo sư Emeritus, CNAM) Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Braunstein Cécile (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Chotin-Avot Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Denoulet Julien (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 37
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 38
Feruglio Sylvain (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Garda Patrick (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Genius Daniela (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Granado Bertrand (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/516 +33 1 44 27 96 33
Greiner Alain (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/418 +33 1 44 27 70 15
Hachicha Khalil (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Heydemann Karine (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Kashefi Elham (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/114 +33 1 44 27 83 16
Lacassagne Lionel (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Lecuyer Christophe (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/504 +33 1 44 27 76 00
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 24-25/308 +33 1 44 27 71 08
Marchetti Olivier (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Markham Damian (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Mehrez Habib (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/310 +33 1 44 27 47 61
Meunier Quentin (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Munier Alix (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/312 +33 1 44 27 70 13
Pêcheux François (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/420 +33 1 44 27 52 53
Pinna Andrea (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Porte Jacky (Thành viên nghiên cứu, ENST) Site Jussieu 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Sheibanyrad Hamed (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Vallette Farouk (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Wajsbürt Franck (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/420 +33 1 44 27 52 53

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, UPMC) Site Jussieu 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/232 +33 1 44 27 71 73
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Vacheresse Sabrina (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/230 +33 1 44 27 88 90

25 Nghiên cứu sinh

Badran Tamer Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Bedier Mohammed Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Ben Aoun Cédric Site Jussieu 24-25/413 +33 1 44 27 47 28
Ben EL Ouahma Ines (Trợ giảng, PROJET LIP6) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Bozzio Mathieu Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Brejon Jean-Baptiste (Trợ giảng, LIP6 UPMC) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Brière Alexandre (ATER, UPMC) Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Carrascal Manzanares Carlos Bên ngoài
Chuquimia Camacho Orlando Luis Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Devigne Clément Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Dhif Imen Bên ngoài CIFRE
Eshra Islam Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Ezvan Bruno Bên ngoài CIFRE
Karami Armine Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Kumar Niraj Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Lambert Laurent (ATER, UPMC) Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Lao Eric Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Lemaitre Florian Bên ngoài
Leroy Sylvain Bên ngoài
Music Luka Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Petreto Andrea Bên ngoài CIFRE
Safraou Ahcine Bên ngoài CIFRE
Trăn Vanessa Bên ngoài CIFRE
Trigo Vidarte Luis Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Tsiakaka Olivier Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Farooq Umer (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Ravoson Maminionja (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12

5 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Azeem Muhammad Moazam Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Douce Tom Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Kaplan Marc Site Jussieu 25-26/114 +33 1 44 27 83 16
Orieux Adeline Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Seba Ali Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34

4  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Ibraheem Mohammed Shaaban Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Karaoui Mohamed (ATER, UPMC) Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Lesparre Youen Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Sayed Alhassan Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Dron Wilfried từ 01-09-2016 đến 31-12-2017 Site Jussieu 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Klikpo Enagnon Cédric từ 01-11-2014 đến 30-11-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Gheorghiu Alexandru từ 01-09-2016 đến 31-10-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Ferrini Giulia từ 01-04-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colissen Léo từ 01-02-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Benabid Sorore từ 01-10-2015 đến 30-06-2017 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Mantri Atul từ 27-03-2017 đến 19-06-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mansfield Shane từ 16-01-2017 đến 16-06-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Disilvestro Leonardo từ 01-09-2016 đến 31-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Ugon Adrien từ 01-03-2017 đến 31-05-2017 Site Jussieu 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Cojocaru Alexandru từ 26-09-2016 đến 30-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Allam Mootaz từ 02-11-2016 đến 30-05-2017 Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Olivo Andrea từ 08-03-2017 đến 14-04-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Shimizu Naohiko từ 01-03-2017 đến 22-03-2017 Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Unnikrishnan Anupama từ 27-02-2017 đến 03-03-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Demarie Tommaso từ 01-09-2016 đến 28-02-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Trigo Vidarte Luis từ 01-01-2017 đến 02-01-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Bozzio Mathieu từ 01-01-2017 đến 02-01-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Haghighitalab Delaram từ 11-09-2015 đến 31-12-2016 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Hoban Matty từ 26-09-2016 đến 31-12-2016 Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Orieux Adeline từ 01-09-2016 đến 31-12-2016 Site Jussieu 25-26/103
Kumar Niraj từ 01-01-2017 đến 30-12-2016 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Blokhina Elena từ 05-12-2016 đến 16-12-2016 Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Milojevic Dragomir từ 31-10-2016 đến 30-11-2016 Site Jussieu 24-25/516 +33 1 44 27 96 33
Orozco Leonardo từ 01-09-2016 đến 28-11-2016 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Theodoros Kapourniotis từ 07-11-2016 đến 13-11-2016 Site Jussieu 24-25/515
Brejon Jean-Baptiste từ 01-10-2015 đến 30-09-2016 Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15

5 Thực tập sinh

Arnedos Lopez Sarah, Chabaud Ulysse, Khabthani Selim, Khelif Mohamed Amine, Vũ Son Tuan

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Carlier Aurélien, Chen Chen, Ibraheem Mohammed Shaaban, Karaoui Mohamed, Lesparre Youen, Moursy Yasser, Sayed Alhassan, Vernay Benoit, Zou Hao

Cựu thành viên (cách đây một năm)

Ababou Reda, Ahamada Nawfal, Aloui Zied, Bhosale Hrishikesh, Blatter Marion, Bourif Mehdi, Khalis Imane, Lusich Jiménez Pedro, Melchior Nils

tháng tư 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |