Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

SOC : Trưởng nhóm : Marie-Minerve Louërat

35 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Alexandre Annick (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 75 10
Anceau François (Giáo sư Emeritus, CNAM) Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Braunstein Cécile (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Chotin-Avot Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Denoulet Julien (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 37
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 38
Feruglio Sylvain (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Garda Patrick (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Genius Daniela (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Granado Bertrand (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/516 +33 1 44 27 96 33
Greiner Alain (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/418 +33 1 44 27 70 15
Hachicha Khalil (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Heydemann Karine (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Kashefi Elham (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Lacassagne Lionel (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Lecuyer Christophe (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/504 +33 1 44 27 76 00
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 24-25/308 +33 1 44 27 71 08
Marchetti Olivier (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Mehrez Habib (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/310 +33 1 44 27 47 61
Meunier Quentin (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Munier Alix (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/312 +33 1 44 27 70 13
Pêcheux François (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/420 +33 1 44 27 52 53
Pinna Andrea (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Porte Jacky (Thành viên nghiên cứu, ENST) Site Jussieu 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Sheibanyrad Hamed (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Vallette Farouk (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Wajsbürt Franck (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 24-25/420 +33 1 44 27 52 53

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, UPMC) Site Jussieu 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, UPMC) Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/232 +33 1 44 27 71 73
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Vacheresse Sabrina (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/230 +33 1 44 27 88 90

30 Nghiên cứu sinh

Badran Tamer Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Bedier Mohammed Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Ben EL Ouahma Ines (Trợ giảng, PROJET LIP6) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Bozzio Mathieu Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Brejon Jean-Baptiste (Trợ giảng, LIP6 UPMC) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Brière Alexandre Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Carrascal Manzanares Carlos Bên ngoài
Chabaud Ulysse (Trợ giảng, ) Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Charif Mohamed El Amir (ATER, UPMC) Site Jussieu 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Chuquimia Camacho Orlando Luis (Trợ giảng, UPMC) Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Dhif Imen Bên ngoài
Eshra Islam Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Ezvan Bruno Bên ngoài CIFRE
Ghorai Shouvik Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Karami Armine Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Kumar Niraj Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Lambert Laurent Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Lao Eric Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Lemaitre Florian Bên ngoài
Leonhard Julian Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Leroy Sylvain Bên ngoài
Mezher Rawad Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Music Luka Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Petreto Andrea Bên ngoài CIFRE
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, EDITE) Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Safraou Ahcine Bên ngoài CIFRE
Trăn Vanessa Bên ngoài CIFRE
Trigo Vidarte Luis Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Tsiakaka Olivier Site Jussieu 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Vũ Son Tuan (ATER, ) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Gebreyohannes Fikre Tsigabu (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19

5 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Azeem Muhammad Moazam Site Jussieu 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Douce Tom Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Kaplan Marc Site Jussieu 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Mansfield Shane Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Orieux Adeline Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

2  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Karaoui Mohamed Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Sayed Alhassan Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Ouaiss Iyad từ 04-09-2017 đến 30-09-2018 Site Jussieu 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Miles Daniel từ 08-09-2017 đến 31-03-2018 Site Jussieu 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Grosshans Frédéric từ 15-09-2017 đến 30-01-2018 Site Jussieu 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Dron Wilfried từ 01-09-2016 đến 31-12-2017 Site Jussieu 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Klikpo Enagnon Cédric từ 01-11-2014 đến 30-11-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Gheorghiu Alexandru từ 01-09-2016 đến 31-10-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Ugon Adrien từ 01-03-2017 đến 08-09-2017 Site Jussieu 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Mansfield Shane từ 16-01-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ferrini Giulia từ 01-04-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Horan Kelsey từ 20-05-2017 đến 01-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Yi Richard từ 29-05-2017 đến 31-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colissen Léo từ 01-02-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Baghbanzadeh Sima từ 12-06-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Rahimi-Keshari Saleh từ 16-06-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Blokhina Elena từ 09-07-2017 đến 28-07-2017 Site Jussieu 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Blokhina Elena từ 10-07-2017 đến 28-07-2017 Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Unruh Dominique từ 18-06-2017 đến 20-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Talla Aravind Reddy từ 10-05-2017 đến 13-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Cojocaru Alexandru từ 01-06-2017 đến 30-06-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Arrazola Juan Miguel từ 06-06-2017 đến 21-06-2017 Site Jussieu 25-26/103
Mantri Atul từ 27-03-2017 đến 19-06-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Disilvestro Leonardo từ 01-09-2016 đến 31-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Cojocaru Alexandru từ 26-09-2016 đến 30-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Benabid Sorore từ 01-10-2015 đến 15-05-2017 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Allam Mootaz từ 02-11-2016 đến 09-05-2017 Site Jussieu 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Olivo Andrea từ 08-03-2017 đến 14-04-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Shimizu Naohiko từ 01-03-2017 đến 22-03-2017 Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Unnikrishnan Anupama từ 27-02-2017 đến 03-03-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Demarie Tommaso từ 01-09-2016 đến 28-02-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Trigo Vidarte Luis từ 01-01-2017 đến 02-01-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Bozzio Mathieu từ 01-01-2017 đến 02-01-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Haghighitalab Delaram từ 11-09-2015 đến 31-12-2016 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Hoban Matty từ 26-09-2016 đến 31-12-2016 Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Orieux Adeline từ 01-09-2016 đến 31-12-2016 Site Jussieu 25-26/103
Milojevic Dragomir từ 31-10-2016 đến 30-11-2016 Site Jussieu 24-25/516 +33 1 44 27 96 33
Orozco Leonardo từ 01-09-2016 đến 28-11-2016 Site Jussieu 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Theodoros Kapourniotis từ 07-11-2016 đến 13-11-2016 Site Jussieu 24-25/515

6 Thực tập sinh

Demarigny Côme, Guiga Linda, Liu Olivier, Lumbroso Mathieu, Raffard Jordan, Rajab Yanis

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ben Aoun Cédric, Chen Chen, Devigne Clément, Ibraheem Mohammed Shaaban, Lesparre Youen, Zou Hao

Cựu thành viên

Ababou Reda, Ahamada Nawfal, Aloui Zied, Bhosale Hrishikesh, Blatter Marion, Chen Chen, Drebes Andi, Farooq Umer, Khalis Imane, Lusich Jiménez Pedro, Ravoson Maminionja, Zou Hao

tháng mười 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |