Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

SOC : Trưởng nhóm : Marie-Minerve Louërat

35 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Alexandre Annick (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 +33 1 44 27 75 10
Anceau François (Giáo sư Emeritus, CNAM) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Braunstein Cécile (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Chotin-Avot Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Denoulet Julien (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408 +33 1 44 27 20 37
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408 +33 1 44 27 20 38
Feruglio Sylvain (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Garda Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Genius Daniela (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Granado Bertrand (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/516 +33 1 44 27 96 33
Greiner Alain (Giáo sư, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/418 +33 1 44 27 70 15
Hachicha Khalil (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512 +33 1 44 27 84 04
Heydemann Karine (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Kashefi Elham (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Lacassagne Lionel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Lecuyer Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/504 +33 1 44 27 76 00
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308 +33 1 44 27 71 08
Marchetti Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Mehrez Habib (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/310 +33 1 44 27 47 61
Meunier Quentin (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Munier Alix (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/312 +33 1 44 27 70 13
Pêcheux François (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420 +33 1 44 27 52 53
Pinna Andrea (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Porte Jacky (Thành viên nghiên cứu, ENST) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Sheibanyrad Hamed (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Vallette Farouk (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514 +33 1 44 27 84 05
Wajsbürt Franck (Giảng viên, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420 +33 1 44 27 52 53

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232 +33 1 44 27 71 73
Naït Sidnas Belaïd (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 +33 1 44 27 87 77
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Vacheresse Sabrina (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230 +33 1 44 27 88 90

30 Nghiên cứu sinh

Ali El Sayed Sarah Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Badran Tamer Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Ben EL Ouahma Ines (Trợ giảng, PROJET LIP6) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Bozzio Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Brejon Jean-Baptiste (Trợ giảng, LIP6 Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Carrascal Manzanares Carlos Bên ngoài
Chabaud Ulysse (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Chuquimia Camacho Orlando Luis (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Elshamy Mohamed (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Eshra Islam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Ezvan Bruno Bên ngoài
Ghorai Shouvik Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Kumar Niraj Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Lao Eric Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Lemaitre Florian Bên ngoài
Leonhard Julian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Leroy Sylvain Bên ngoài
Mahmoud Doaa Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Mezher Rawad Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Music Luka Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Pavlidis Antonios (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Petreto Andrea Bên ngoài CIFRE
Rebiere Valentin Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Roman Rodriguez Victor Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Sahel Faten Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Trăn Vanessa Bên ngoài
Trigo Vidarte Luis Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Tsiakaka Olivier (ATER, ENSEA de Cergy) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Vũ Son Tuan (ATER, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Gebreyohannes Fikre Tsigabu (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19

11 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Abdelsalem Ahmed Abdelmonem Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Bedier Mohammed Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Brière Alexandre Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Dhif Imen Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Karami Armine Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 +33 1 44 27 96 34
Karaoui Mohamed Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Lambert Laurent Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Mansfield Shane Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Masliah Ian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Safraou Ahcine Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Sayed Alhassan Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kerenidis Iordanis từ 07-12-2017 đến 07-12-2020 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Douce Tom từ 01-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Klikpo Enagnon Cédric từ 01-11-2014 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Unnikrishnan Anupama từ 07-01-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ouaiss Iyad từ 04-09-2017 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Persechino Mauro từ 26-02-2018 đến 26-08-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Grosshans Frédéric từ 15-09-2017 đến 31-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Du Crest Julien từ 14-05-2018 đến 15-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Olivo Andrea từ 10-01-2018 đến 30-06-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Centrone Federico từ 12-03-2018 đến 29-06-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Delavar Mahshid từ 17-05-2018 đến 30-05-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Coyle Brian từ 20-01-2018 đến 30-04-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Miles Daniel từ 08-09-2017 đến 31-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Shimizu Naohiko từ 01-03-2018 đến 21-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Dron Wilfried từ 01-09-2016 đến 31-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510 +33 1 44 27 71 57
Popa Kosmin từ 05-12-2017 đến 24-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Koskin Yevhen từ 12-12-2017 đến 22-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/515
Rman Rodriguez Victor từ 04-04-2017 đến 21-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Blokhina Elena từ 12-12-2017 đến 17-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Lütkenhaus Norbert từ 20-11-2017 đến 15-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Unnikrishnan Anupama từ 06-11-2017 đến 24-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Gheorghiu Alexandru từ 01-09-2016 đến 31-10-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Ugon Adrien từ 01-03-2017 đến 08-09-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 +33 1 44 27 96 35
Trigo Vidarte Luis từ 01-01-2017 đến 01-09-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ferrini Giulia từ 01-04-2017 đến 31-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mansfield Shane từ 16-01-2017 đến 31-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Horan Kelsey từ 20-05-2017 đến 01-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Yi Richard từ 29-05-2017 đến 31-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Rahimi-Keshari Saleh từ 16-06-2017 đến 30-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Baghbanzadeh Sima từ 12-06-2017 đến 30-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colissen Léo từ 01-02-2017 đến 30-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Blokhina Elena từ 10-07-2017 đến 28-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Unruh Dominique từ 18-06-2017 đến 20-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Talla Aravind Reddy từ 10-05-2017 đến 13-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Cojocaru Alexandru từ 01-06-2017 đến 30-06-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Arrazola Juan Miguel từ 06-06-2017 đến 21-06-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103
Mantri Atul từ 27-03-2017 đến 19-06-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Disilvestro Leonardo từ 01-09-2016 đến 31-05-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Cojocaru Alexandru từ 26-09-2016 đến 30-05-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

22 Thực tập sinh

Ayrault Maxime, Berthet Alexandre, Bessaad Abdelkrim, Booth Robert, Charuma Harmony, Cortes porto Rodrigo, Emériau Pierre-Emmanuel, Hammiche Leïla, Hennequin Arthur, Kemache Meriem, Koehler Thomas, Lofts Andrew, Meignant Clément, Mishra Kashi Vishvanath, Neves Simon, Ohana Ruben, Ravidat Nathalie Marie, Romera Thomas, Saleh-Afif Marie-José, Sensarric Rodolphe, Tine Ali le Prince, Xu Weiqin

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ben Aoun Cédric, Devigne Clément

Cựu thành viên

Farooq Umer, Ravoson Maminionja

tháng năm 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |