LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » MLIA

MLIA : Trưởng nhóm : Patrick Gallinari

16 Nhân sự

Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519
Brault Romain (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517
Gallinari Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519
Kodjabachian Jérôme (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/504
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530
Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Meyer Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Oyallon Edouard (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526
Piwowarski Benjamin (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/532
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528
Sausset François (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210

39 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Brooks Daniel Bên ngoài
Cadene Rémi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Césaire Manon Bên ngoài
Chen Mickael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Chen Yifu (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Couairon Guillaume Bên ngoài CIFRE
Cribier-Delande Perrine Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
De Bezenac Emmanuel (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
Dechelle Marie (Trợ giảng, SCAI) Bên ngoài
Deschamps Sébastien Campus Pierre et Marie Curie 26-00/504
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Douillard Arthur Bên ngoài CIFRE
Dupont Robin Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Gérald Thomas Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Grari Vincent Bên ngoài
Grechka Asya Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Guiguet Valentin (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Kirchmeyer Matthieu Bên ngoài
Lamrayah Mehdi Bên ngoài
Mazari Ahmed (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Mustar Agnès Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Pouyet Adrien Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Qu Jingang Bên ngoài CIFRE
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Saporta Antoine Bên ngoài
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Sun Rémy Bên ngoài CIFRE
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Touvron Hugo Bên ngoài
Veniat Tom (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Yin Yuan (Trợ giảng, ISIR) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Zhan Haoming Bên ngoài

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Brault Romain (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Dancette Corentin (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, Thales) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Said Lhadj Lynda Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524

7 Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Ben Younes Hedi Bên ngoài
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Engilberge Martin Bên ngoài
Lample Guillaume Bên ngoài
Léon Aurélia Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Robert Thomas Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525

2 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Valle Eduardo (từ 15-08-2019 đến 30-06-2020)
Roberti Marco (từ 08-04-2019 đến 05-07-2019)

Thực tập sinh

Castanet Nicolas, Djeghri Amine, Kamienny Pierre-Alexandre, Merrouche Aymen, Plessis-Fraissard Kévin, Rossignol Claire, Roussille Hector, Wilmet Alexandre

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Delasalles Edouard, Dias Charles-Emmanuel, Engilberge Martin, Lample Guillaume, Mehr Eloi, Pajot Arthur, Robert Thomas, Tonnelier Emeric, Zablocki Eloi

tháng bảy 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |