LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » LFI

LFI : Trưởng nhóm : Christophe Marsala

6 Nhân sự

Bouchon-Meunier Bernadette (Viên trưởng Emeritus, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514
Gacôgne Louis (Volunteer Researcher, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514
Lesot Marie-Jeanne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510
Marsala Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/506
Tollari Sabrina (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/508
Vittaut Jean-Noël (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210

5 Nghiên cứu sinh

Bove Clara Bên ngoài
Doboszewski Iwo Bên ngoài
Faci Adam Bên ngoài CIFRE
Lenart Marcin Bên ngoài
Pantin Jérémie Bên ngoài CIFRE

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Benyoussef Meryem (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Laugel Thibault Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516

3 Adjuncts

Detyniecki Marcin (Thành viên nghiên cứu [HDR], AXA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512
Ramdani Mohamed (Giáo sư)
Revault d'Allonnes Adrien (Giảng viên, Université Paris 8) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510

2 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Reformat Marek (từ 07-10-2019 đến 15-10-2019)
Vittaut Jean-Noël (từ 01-07-2019 đến 31-08-2019)

Thực tập sinh

Baucher Achille, Boutemeur Nabil, Jeyasothy Adulam

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Laugel Thibault

tháng tám 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |