LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » LFI

LFI : Trưởng nhóm : Christophe Marsala

6 Nhân sự

Bouchon-Meunier Bernadette (Viên trưởng Emeritus, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514 +33 1 44 27 70 03
Gacôgne Louis (Volunteer Researcher, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514 +33 1 44 27 70 03
Lesot Marie-Jeanne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510 +33 1 44 27 88 86
Marsala Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/506 +33 1 44 27 88 06
Tollari Sabrina (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/508 +33 1 44 27 87 49
Vittaut Jean-Noël (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512 +33 1 44 27 88 03

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210 +33 1 44 27 40 38

5 Nghiên cứu sinh

Doboszewski Iwo Bên ngoài CIFRE
Faci Adam Bên ngoài CIFRE
Laugel Thibault Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516 +33 1 44 27 87 26
Lenart Marcin Bên ngoài
Pantin Jérémie Bên ngoài CIFRE

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Reformat Marek từ 07-10-2019 đến 15-10-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516 +33 1 44 27 87 26
Vittaut Jean-Noël từ 01-07-2019 đến 31-08-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512 +33 1 44 27 88 03

4 Thực tập sinh

Bizzozzero Nicolas, Boutemeur Nabil, Hanouti Celina, Ren David

3 Adjuncts

Detyniecki Marcin  (Thành viên nghiên cứu [HDR], AXA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512
Ramdani Mohamed  (Giáo sư)
Revault d'Allonnes Adrien  (Giảng viên, Université Paris 8) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Guillon Arthur, Meunier François

Cựu thành viên

Loeffel Pierre-Xavier

tháng mười 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |