LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » LFI

LFI : Trưởng nhóm : Christophe Marsala

6 Nhân sự

Bouchon-Meunier Bernadette (Viên trưởng Emeritus, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514
Gacôgne Louis (Volunteer Researcher, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514
Lesot Marie-Jeanne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510
Marsala Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/506
Tollari Sabrina (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/508
Vittaut Jean-Noël (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210

5 Nghiên cứu sinh

Bove Clara Bên ngoài
Faci Adam Bên ngoài CIFRE
Laugel Thibault Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516
Lenart Marcin Bên ngoài
Pantin Jérémie Bên ngoài CIFRE

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Benyoussef Meryem (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516

3 Adjuncts

Detyniecki Marcin (Thành viên nghiên cứu [HDR], AXA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512
Ramdani Mohamed (Giáo sư)
Revault d'Allonnes Adrien (Giảng viên, Université Paris 8) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510

2 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Reformat Marek (từ 07-10-2019 đến 15-10-2019)
Vittaut Jean-Noël (từ 01-07-2019 đến 31-08-2019)

Thực tập sinh

Boutemeur Nabil, Jeyasothy Adulam

tháng sáu 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |