DELYS : Trưởng nhóm : Pierre Sens

9 Nhân sự

Arantes Luciana (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/221 +33 1 44 27 34 23
Darche Philippe (Giảng viên, IUT Paris Descartes) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/213 +33 1 44 27 87 63
Dubois Swan (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/221 +33 1 44 27 34 23
Lejeune Jonathan (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/217 +33 1 44 27 73 18
Makpangou Mesaac (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/213 +33 1 44 27 88 21
Petit Franck (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/223 +33 1 44 27 88 63
Sens Pierre (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/219 +33 1 44 27 87 65
Shapiro Marc (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/211 +33 1 44 27 70 93
Sopena Julien (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/217 +33 1 44 27 87 68

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Mounier Jean-Luc (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/221 +33 1 44 27 61 89
Nguyễn Diem Phuong (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/218 +33 1 44 27 47 21
Vacheresse Sabrina (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230 +33 1 44 27 88 90

11 Nghiên cứu sinh

Alves Esteves José Jurandir Bên ngoài
Bouchard Sébastien Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67
Bournat Marjorie (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67
Favier Arnaud Campus Pierre et Marie Curie 26-00/234 +33 1 44 27 88 17
Fraysse Guillaume Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67
Hatia Saalik (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/215 +33 1 44 27 88 46
Laniel Francis (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/234 +33 1 44 27 88 17
Nair Sreeja (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/209 +33 1 44 27 45 15
Sid-Otmane Jonathan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/215 +33 1 44 27 88 46
Toumlilt Ilyas (Trợ giảng, saic) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/234 +33 1 44 27 88 17
Vasilas Dimitrios Bên ngoài CIFRE

3 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Durand Anaïs Campus Pierre et Marie Curie 26-00/209 +33 1 44 27 45 15
Feuilloley Laurent Campus Pierre et Marie Curie 26-00/209 +33 1 44 27 45 15
Hamouda Sara Campus Pierre et Marie Curie 26-00/215 +33 1 44 27 88 46

2  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bournat Marjorie (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67
De Araujo João Paulo Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

King Brad từ 01-01-2018 đến 30-08-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/211 +33 1 44 27 70 93
Corrêa Leonardo từ 15-10-2018 đến 30-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/225 +33 1 44 27 87 67
Amozarrain Ugaitz từ 21-02-2019 đến 31-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/234 +33 1 44 27 88 17
Long Darrell từ 16-02-2019 đến 19-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/211 +33 1 44 27 70 93
Pâris Jehan-François từ 15-02-2019 đến 15-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/211 +33 1 44 27 70 93
Bittan Maxime từ 01-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/234 +33 1 44 27 88 17
Guittonneau Nicolas từ 01-09-2018 đến 10-09-2018

4 Thực tập sinh

Koné Yves, Rakotomalala Guillaume, Sai Katia, Wilhelm Daniel

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Carver Damien, Coriat Florent, De Araujo João Paulo, Jeanneau Denis, Ngom Bassirou

tháng sáu 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |