Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

DECISION : Trưởng nhóm : Patrice Perny

11 Nhân sự

Benabbou Nawal (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/422 +33 1 44 27 88 11
Brézillon Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/409 +33 1 44 27 70 08
Gonzales Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/422 +33 1 44 27 88 11
Lust Thibaut (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Minoux Michel (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/407 +33 1 44 27 73 64
Nguyễn Việt Hưng (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/407 +33 1 44 27 73 64
Ouzia Hacène (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/420 +33 1 44 27 87 52
Perny Patrice (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/411 +33 1 44 27 70 04
Spanjaard Olivier (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/406 +33 1 44 27 70 02
Viappiani Paolo (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Wuillemin Pierre-Henri (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

9 Nghiên cứu sinh

Aoudia Lamia Bên ngoài
Bourdache Nadjet (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Cortijo Aragon Santiago-José Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Ducamp Gaspard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Hourbracq Matthieu Bên ngoài
Lasserre Marvin Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Mac Thi Phuong Anh Bên ngoài
Martin Hugo Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Wu David Bên ngoài CIFRE

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Gilbert Hugo Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Lebrun Régis từ 20-03-2018 đến 20-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48
Wilson Peter Nicholas từ 24-09-2018 đến 27-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/411 +33 1 44 27 70 04
Lebrun Régis từ 31-07-2017 đến 31-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48

Adjunct

Carbone Alessandra  (Giáo sư, Sorbonne Université)

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Gilbert Hugo, Nguyễn Dang Phuong

Cựu thành viên

Nguyễn Dang Phuong

tháng mười một 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |