Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

DECISION : Trưởng nhóm : Patrice Perny

8 Nhân sự

Brézillon Patrick (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/409 +33 1 44 27 70 08
Gonzales Christophe (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/422 +33 1 44 27 88 11
Nguyễn Việt Hưng (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/407 +33 1 44 27 73 64
Ouzia Hacène (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/420 +33 1 44 27 87 52
Perny Patrice (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/411 +33 1 44 27 70 04
Spanjaard Olivier (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/406 +33 1 44 27 70 02
Viappiani Paolo (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Wuillemin Pierre-Henri (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
El Habchi Noura (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 +33 1 44 27 71 21
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78

7 Nghiên cứu sinh

Aoudia Lamia Bên ngoài
Bourdache Nadjet (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41
Cortijo Aragon Santiago-José Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Ducamp Gaspard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Hourbracq Matthieu Bên ngoài
Lasserre Marvin Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Mac Thi Phuong Anh Bên ngoài

3  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Agli Hamza Campus Pierre et Marie Curie 26-00/401 +33 1 44 27 70 07
Benabbou Nawal Campus Pierre et Marie Curie 26-00/440 +33 1 44 27 88 37
Gilbert Hugo Campus Pierre et Marie Curie 26-00/404 +33 1 44 27 87 41

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Lebrun Régis từ 31-07-2017 đến 31-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48
Alvarez Isabelle từ 01-01-2017 đến 05-10-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/413 +33 1 44 27 87 38
Torti Lionel từ 23-05-2017 đến 31-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/403 +33 1 44 27 71 48
Dragone Paolo từ 12-03-2017 đến 13-04-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 +33 1 44 27 24 40
Passerini Andrea từ 20-03-2017 đến 24-03-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/405 +33 1 44 27 24 40

3 Thực tập sinh

Martin Hugo, Portoleau Tom, Shams Parham

Adjunct

Carbone Alessandra  (Giáo sư, SU)

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Agli Hamza, Benabbou Nawal, Gilbert Hugo, Nguyễn Dang Phuong

Cựu thành viên

Arranz Jean-Pierre, Hoang Trang, Minoux Michel, Nguyễn Dang Phuong, Torti Lionel

tháng hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |