DAPA : Trưởng nhóm : Bernd Amann

22 Nhân sự

Amann Bernd (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/506 +33 1 44 27 70 09
Baazizi Mohamed-Amine (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/505 +33 1 44 27 88 75
Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 48 40
Bouchon-Meunier Bernadette (Viên trưởng Emeritus, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/514 +33 1 44 27 70 03
Bourgne Gauvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/501 +33 1 44 27 70 94
Constantin Camélia (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/509 +33 1 44 27 87 42
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524 +33 1 44 27 71 39
Denis Christophe (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503 +33 1 44 27 88 60
Doucet Anne (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/504 +33 1 44 27 70 01
Faucher Colette (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503 +33 1 44 27 88 60
Ganascia Jean-Gabriel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505 +33 1 44 27 37 27
Gançarski Stéphane (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/511 +33 1 44 27 87 95
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 88 54
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530 +33 1 44 27 87 80
Lesot Marie-Jeanne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510 +33 1 44 27 88 86
Marsala Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/506 +33 1 44 27 88 06
Naacke Hubert (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/507 +33 1 44 27 87 61
Piwowarski Benjamin (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/532 +33 1 44 27 72 60
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528 +33 1 44 27 88 18
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Tollari Sabrina (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/508 +33 1 44 27 87 49

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210 +33 1 44 27 40 38

41 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Brooks Daniel Bên ngoài CIFRE
Cadene Rémi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Chen Mickael (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Chen Yifu (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Cribier-Delande Perrine (Trợ giảng, Cifre ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
De Bezenac Emmanuel (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Engilberge Martin Bên ngoài CIFRE
Faci Adam Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Gérald Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Grari Vincent Bên ngoài
Guiguet Valentin (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Lample Guillaume Bên ngoài CIFRE
Lamrayah Mehdi Bên ngoài CIFRE
Laugel Thibault Campus Pierre et Marie Curie 26-00/516 +33 1 44 27 87 26
Li Ke (Trợ giảng, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/502 +33 1 44 27 87 56
Liu Rutian Bên ngoài CIFRE
Ma Xueying Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mazari Ahmed (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mehr Eloi Bên ngoài
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Pajot Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Pantin Jérémie Bên ngoài CIFRE
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Robert Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Saignol Côme Bên ngoài
Saporta Antoine Bên ngoài
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Tonnelier Emeric Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Veniat Tom (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Zablocki Eloi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
Zhan Haoming Bên ngoài

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Mordan Taylor Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29

2  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Ben Younes Hedi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Léon Aurélia (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Quillien Astrid từ 20-03-2018 đến 19-03-2021 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505 +33 1 44 27 37 27
Roberti Marco từ 08-04-2019 đến 07-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Hannou Fatma từ 01-04-2019 đến 10-06-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/502 +33 1 44 27 87 56
Khmelevsky Youry từ 01-08-2018 đến 20-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/510 +33 1 44 27 47 23
Chaib Draa Brahim từ 01-09-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Denis Christophe từ 01-02-2019 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Cancelliere Rosella từ 08-04-2019 đến 29-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521
Ayed Ibrahim từ 01-09-2018 đến 28-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Powers Thomas từ 04-12-2018 đến 15-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507 +33 1 44 27 71 19
Sanoja Andres từ 01-11-2018 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/510 +33 1 44 27 47 23
Mariotti Octave từ 01-11-2018 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Gueye Ibrahima từ 27-08-2018 đến 20-10-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/510 +33 1 44 27 47 23
Legastelois Bénédicte từ 01-09-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512 +33 1 44 27 88 03
Sarr Idrissa từ 29-08-2018 đến 16-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/502 +33 1 44 27 87 56

13 Thực tập sinh

Becirspahic Lucas, Bizzozzero Nicolas, Bretel Alexandre, Dagot Maëlle, De Poix Violette, Gaudfernau Fleur, Le Quoc-Tung, Lutringer Clément, Mustar Agnès, Pouyet Adrien, Ruel  Paul, Séré Peyrigain Vincent, Yin Yuan

3 Adjuncts

Detyniecki Marcin  (Thành viên nghiên cứu, AXA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/512
Ramdani Mohamed  (Giáo sư)
Revault d'Allonnes Adrien  (Giảng viên, Université Paris 8) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/510

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ben Younes Hedi, Berreby Fiona, Blot Michaël, Carvalho Micael, Guillon Arthur, Léon Aurélia, Meunier François, Mordan Taylor, Zheng Wenjie

Cựu thành viên

Canu Maël, Denoyer Ludovic, Jouis Christophe, Loeffel Pierre-Xavier, Picard David, Titeux Hadrien, Yang Wenlu

tháng năm 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |