Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

Nhân sự

Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) QI Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112  - 01 44 27 83 12

Giáo sư mời

Diamanti Alessio Phare Campus Pierre et Marie Curie 25-26/512  - 01 44 27 75 13
Retour

tháng mười hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |