LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
Đội cũ : Whisper
Chọn một nhóm nghiên cứu hiện hành hoặc một đề tài nghiên cứu trước đây
  • B. Bouchon‑Meunier : “Foreword”, chapter in Paving the Way from Interpretable Fuzzy Systems to Explainable AI Systems, vol. 970, Studies in Computational Intelligence, pp. vii-ix, (Springer International Publishing), (ISBN: 978-3-030-71098-9) [Bouchon-Meunier 2021a]
  • J.‑G. Ganascia : “L'éthique du monde numérique”, chapitre de VERS LE CYBER MONDE - Humain et numérique en interaction, pp. 239-244, (CNRS Editions), (ISBN: 978-2-271-13459-2) [Ganascia 2021b]
 Mentions légales
Sơ đồ site |