LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học LFI201520162017201820192020Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0203038
Bài báo khoa học56335325
Chương sách41310312
Bài hội thảo khoa học1522151912588
Luận án tiến sĩ khoa học0000000
Luận án tiến sĩ22531114
LIP6
  • Ch. Borgelt, Ch. Braune, M.‑J. Lesot, R. Kruse : “Handling noise and outliers in fuzzy clustering”, chapter in Fifty Years of Fuzzy Logic and its Applications, vol. 326, Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 315-336, (Springer) [Borgelt 2015]
  • B. Bouchon‑Meunier : “Enric Trillas Barcelona”, chapter in Accuracy and Fuzziness. A Life in Science and Politics, vol. 323, Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 137-138, (Springer) [Bouchon-Meunier 2015a]
  • B. Bouchon‑Meunier : “Interpretability, a silver lining to a fuzzy cloud”, chapter in Enric Trillas, a Passion for Fuzzy Sets, vol. 322, Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 223-231, (Springer) [Bouchon-Meunier 2015c]
  • B. Bouchon‑Meunier, Ch. Marsala : “Fuzzy modifiers at the core of interpretable fuzzy systems”, chapter in Fifty Years of Fuzzy Logic and its Applications, vol. 326, Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 51-63, (Springer) [Bouchon-Meunier 2015d]
 Mentions légales
Sơ đồ site |