LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học DECISION201520162017201820192020Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0001001
Bài báo khoa học10151165047
Chương sách0300003
Bài hội thảo khoa học2523131017189
Luận án tiến sĩ khoa học0100001
Luận án tiến sĩ1341009
LIP6
  • D. Ferraioli, L. Gourvès, S. Moretti, F. Pascual, O. Spanjaard : “Combinatorial Optimization with Competing Agents”, chapter in Paradigms of Combinatorial Optimization: Problems and New Approaches, 2nd Edition, Mathematics and Statistics Series, Vangelis Th. Paschos (Ed.), pp. 675-706, (Wiley-ISTE), (ISBN: 978-1-119-01519-2) [Ferraioli 2014]
 Mentions légales
Sơ đồ site |