LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học DECISION201420152016201720182019Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000101
Bài báo khoa học81015116454
Chương sách1030004
Bài hội thảo khoa học222522131014106
Luận án tiến sĩ khoa học0010001
Luận án tiến sĩ11341010
LIP6
  • M. Boussard, M. Bouzid, A.‑I. Mouaddib, R. Sabbadin, P. Weng : “Non-Standard Criteria”, chapter in Markov Decision Processes in Artificial Intelligence, pp. 319-359, (Wiley), (ISBN: 978-1-84821-167-4) [Boussard 2010]
  • B. Escoffier, O. Spanjaard : “Dynamic Programming”, chapter in Concepts of Combinatorial Optimization, Vangelis Th. Paschos (Ed.), pp. 71-98, (ISTE -- Wiley), (ISBN: 9781848211476) [Escoffier 2010b]
 Mentions légales
Sơ đồ site |