الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : MLIA
إصدارات APR201720182019202020212022Total
كتـب0001102
إصدار كـتب0000000
مـنشـورات في مـجلات54565328
فصـول في كـتب0100203
منشورات1312161512573
تراخيص1000102
مـذكرات12713115
LIP6