Ban lãnh đạo
Phòng hành chính
IT service
Hội đồng khoa học
Hội đồng tư vấn

Viện trưổng

Fabrice KordonFabrice KORDON
Site Jussieu 26-00/202

Phó viện trưởng

Clémence MagnienClémence MAGNIEN
Site Jussieu 25-26/304

Phó viện trưởng

Stef GraillatStef GRAILLAT
Site Jussieu 26-00/313