Tổ chức của LIP6 - Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo
Phòng hành chính
IT service
Hội đồng khoa học
Hội đồng tư vấn
Hội đồng thẩm định

Viện trưổng

Jean-Claude BajardJean-Claude BAJARD
Site Jussieu 26-00/202

Phó viện trưởng

Franck PetitFranck PETIT
Site Jussieu 26-00/223

Quản lý hành chính và tài chính

Aurore MarcosAurore MARCOS
Site Jussieu 26-00/204

Executive Assistant

Belaïd Naït SidnasBelaïd NAÏT SIDNAS
Site Jussieu 26-00/201

Executive Assistant

Nadia AnbajaganNadia ANBAJAGAN
Site Jussieu 26-00/203

European & Industrial Project Manager

Émilie GrazianiÉmilie GRAZIANI
Site Jussieu 26-00/205

Dịch vụ truyền thông

Frédéric DelvalleFrédéric DELVALLE
Site Jussieu 26-00/226
 Mentions légales
Sơ đồ site |