LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Giới thiệu » Tổ chức của LIP6 » Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo
Phòng hành chính
IT service
Hội đồng khoa học
Hội đồng tư vấn

Ban lãnh đạo

Viện trưổng

Fabrice KordonFabrice KORDON
Site Jussieu 26-00/202

Phó viện trưởng

Clémence MagnienClémence MAGNIEN
Site Jussieu 25-26/304

Phó viện trưởng

Stef GraillatStef GRAILLAT
Site Jussieu 26-00/313

Quản lý hành chính và tài chính

Aline LevaillantAline LEVAILLANT
Site Jussieu 26-00/204

Technical Director

Francis Hulin-HubardFrancis HULIN-HUBARD
Site Jussieu 25-26/418European & Industrial Project Manager

Céline GhibaudoCéline GHIBAUDO
Site Jussieu 26-00/207Dịch vụ truyền thông

Cédric HerpsonCédric HERPSON
Site Jussieu 25-26/402
Frédéric DelvalleFrédéric DELVALLE
Site Jussieu 26-00/226


Prevention assistants

Claude DutheilletClaude DUTHEILLET
Site Jussieu 25-26/208
Amine RhouniAmine RHOUNI
Site Jussieu 24-25/518

tháng sáu 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |