Jean-Claude Bajard Téléchargez

LIP6 là trung tâm nghiên cứu của trường Đại học Sorbonne University, và của CNRS (UMR 7606). Với 193 cán bộ nghiên cứu và 196 nghiên cứu sinh, đây là một trong những trung tâm nghiên cuứu chính về tin học ở Pháp. Một ban hành chính gồm 13 nhân viên và một ban kỹ thuật gồm 12 kỹ thuật viên bảo đảm mọi họat động của trung tâm.
Trung tâm có tầm họat động nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực và được chia làm năm khoa chuyên ngành: Khoa học tính toán, Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống, Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Mạng và hệ thống phân bố; Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử. Ngoài các nghiên cứu khoa học, LIP6 còn có truyền thống hợp tác với các công ty trong các dự án quốc gia, châu Âu và quốc tế. Hai trung tâm R&D đã được sáng lập: CERME, Centre Européen de Recherche en Micro-Electronique về hệ thống nhúng, và Euronetlab, về Intẻnet và mạng viễn thông. LIP6 cũng tham gia vào hai hiệp hội chuyên nganh của Ile-de-France: Cap Digital về nội dung số và System@tic về hệ thống nhúng.

Trung tâm cũng có những ê kíp chung với INRIA về tính tóan hình thức và hệ thống phân bố. Hợp tác quốc tế là một hoạt động thường trực của trung tâm. LIP6 là thành viên của nhiều mạng nghiên cứu xuất sắc (réseaux d'excellence) và phát triển các mối quan hệ với các trường đại học ở Brazil, Mỹ, Nhật, và nhiều nước khác ở châu Âu. Trung tâm luôn rộng mở với các dự án hợp tác và đón tiếp các nhà nghiên cứu được mời. Trung tâm giữ vai trò trụ cột trong công tác giảng dạy liên quan đến nghiên cứu, trong chương trình Master "Khoa học và công nghệ" của trường Đại học Sorbonne. EDITE de Paris (Ecole Doctorale d'Informatique, Télécommunication et Electronique de Paris) tiếp nhận các nghiên cứu sinh của trung tâm.

Jean-Claude Bajard,
Giám đốc trung tâm

 Mentions légales
Sơ đồ site |