JOUX Antoine

Photo Giáo sư
Nhóm nghiên cứu : ALMASTY
Địa chỉ : Jussieu
  UPMC - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 24-25, Étage 4, Bureau 412
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 70 97, Antoine.Joux (at) nulllip6.fr
https://www1.lip6.fr/~joux

Hoạt động nghiên cứu

Cryptographie algorithmique

2 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

2 Tiến sĩ 2016 - 2017

Bài báo khoa học 2003-2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |