LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://webia.lip6.fr/~bouchet/web/

BOUCHET François

Giảng viên
Nhóm nghiên cứu : MOCAH
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 3, Bureau 305
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 35, Francois.Bouchet (at) nulllip6.fr
https://webia.lip6.fr/~bouchet/web/

2 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

2 Tiến sĩ 2019

Bài báo khoa học 2010-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |