LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
http://www-soc.lip6.fr/users/dimitri.galayko/

GALAYKO Dimitri

Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : CIAN
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 24-25, Étage 5, Bureau 508
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 70 16, Dimitri.Galayko (at) nulllip6.fr
http://www-soc.lip6.fr/users/dimitri.galayko/

1 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

4 Tiến sĩ 2014 - 2018

Bài báo khoa học 2006-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |