LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức

MARZOUKI Meryem

Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : NPA
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 1, Bureau 105
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 88 81, Meryem.Marzouki (at) nulllip6.fr

3 Tiến sĩ 1999 - 2002

Bài báo khoa học 1997-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |