LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

postdoc HOLANDA FILHO Raimir


Nhóm nghiên cứu : Phare
Người mời : Thi-Mai-Trang NGUYEN
Ngày đến : 14-02-2020
Ngày đi : 15-12-2020
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 5, Bureau 512
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 75 13, Raimir.Holanda (at) nulllip6.fr

Hoạt động nghiên cứu

Recherche en Blockchain sur réseau Mesh

 Mentions légales
Sơ đồ site |