LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

LAUTER Christoph


Nhóm nghiên cứu : PEQUAN
Người mời : Fabienne JÉZÉQUEL
Ngày đến : 03-11-2018
Ngày đi : 31-08-2020
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 3, Bureau 311
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 80 29, Christoph.Lauter (at) nulllip6.fr
http://www.christoph-lauter.org/

3 Tiến sĩ 2015 - 2019

Bài báo khoa học 2006-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |