LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

Étudiant AMOZARRAIN Ugaitz


Nhóm nghiên cứu : DELYS
Người mời : Pierre SENS
Ngày đến : 21-02-2019
Ngày đi : 31-05-2019

Hoạt động nghiên cứu

En collaboration avec Pierre Sens + Luciana ARANTES
(doctorant espagnol)

 Mentions légales
Sơ đồ site |