LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

doctorant CARRASCAL MANZANARES Carlos


Nhóm nghiên cứu : ALSOC
Người mời : Lionel LACASSAGNE
Ngày đến : 09-02-2019
Ngày đi : 28-02-2019
 Mentions légales
Sơ đồ site |