LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

HARIATI Mehdi


Nhóm nghiên cứu : MoVe
Người mời : Pascal POIZAT
Ngày đến : 10-12-2018
Ngày đi : 04-01-2019

Hoạt động nghiên cứu

Méthode formelle pour genie-logiciel

 Mentions légales
Sơ đồ site |