LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

Professor SHIBATA Masahiro


Nhóm nghiên cứu : NPA
Người mời : Sébastien TIXEUIL
Ngày đến : 01-04-2018
Ngày đi : 01-07-2018

Hoạt động nghiên cứu

mobiles agents, mobiles robots, and distributed algorithms

 Mentions légales
Sơ đồ site |