LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

BLOND Julien

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : SPI
Ngày đi : 30-11-2010
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Thérèse HARDIN
Đồng hướng dẫn : RIOBOO Renaud

Outil pour implémentation de logiciels certifiables EAL7

Bảo vệ luận án : 30-11-2010 - 14h

Bài báo khoa học 2006-2010

 Mentions légales
Sơ đồ site |