LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

NAUWYNCK Nedra

Tiến sĩ - APA
Ngày đi : 19-12-2002
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Bernadette BOUCHON-MEUNIER

Raisonnement abductif et incertitudes

Bảo vệ luận án : 19-12-2001

Bài báo khoa học 1999-2003

 Mentions légales
Sơ đồ site |