LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

CATHÉBRAS Joël

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : CIAN
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 24-25, Étage 4, Bureau 417
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Joel.Cathebras (at) nulllip6.fr
 Mentions légales
Sơ đồ site |