LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

GRARI Vincent

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : MLIA
Ngày đến : 26-02-2019
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 5, Bureau 534
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 39 44, Vincent.Grari (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Marcin DETYNIECKI

Fair machine learning

 Mentions légales
Sơ đồ site |