LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

YEHIA Raja

Nghiên cứu sinh (Trợ giảng, EDITE)
Nhóm nghiên cứu : QI
Ngày đến : 01-10-2018
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 104
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 44 88, Raja.Yehia (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Eleni DIAMANTI

 Mentions légales
Sơ đồ site |