LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

YEHIA Raja

Nghiên cứu sinh(Trợ giảng, EDITE)
Nhóm nghiên cứu : QI
Ngày đến : 01-10-2018
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
    Sorbonne Université - LIP6
    Boîte courrier 169
    Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 104
    4 place Jussieu
    75252 PARIS CEDEX 05
    FRANCE
Tel: +33 1 44 27 44 88, Raja.Yehia (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Eleni DIAMANTI

Design and optimization tools for the quantum internet

 Mentions légales
Sơ đồ site |