JANKOVIC Anja

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : RO
Ngày đến : 01-10-2018
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 4, Bureau 413
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 87 38, Anja.Jankovic (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Christoph DÜRR
Đồng hướng dẫn : Doerr Carola

Benefits of Adaptive Choices in Discrete Black-Box Optimization

 Mentions légales
Sơ đồ site |