LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

VŨ Thi Xuan

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : PolSys
Ngày đến : 01-09-2017
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 3, Bureau 326
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 88 76, Thi-Xuan.Vu (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Mohab SAFEY EL DIN
Đồng hướng dẫn : SCHOST Eric, FAUGÈre Jean-Charles

Faster algorithms for strutures polynomial systems and applications

Bài báo khoa học 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |