LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

MEZHER Rawad

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : QI
Ngày đến : 02-05-2017
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 103
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 70 29, Rawad.Mezher (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Damian MARKHAM

Randomness for quantum information processing

Bài báo khoa học 2018-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |