LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

CHAKRABORTY Olive

Nghiên cứu sinh (Trợ giảng, SAIC)
Nhóm nghiên cứu : PolSys
Ngày đến : 01-05-2017
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 3, Bureau 326
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 88 76, Olive.Chakraborty (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Jean-Charles FAUGÈRE
Đồng hướng dẫn : PERRET Ludovic

Design and cryptanalysis in quantum - Safe cryptography.

Bài báo khoa học 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |