LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

KUMAR Niraj

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : QI
Ngày đi : 31-12-2018
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Eleni DIAMANTI

Phd

Bảo vệ luận án : 05-12-2018

Bài báo khoa học 2017-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |