LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

RIGUET Marine

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : ACASA
Ngày đi : 31-10-2017
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Jean-Gabriel GANASCIA
Đồng hướng dẫn : Jean-Gabriel GANASCIA

Bảo vệ luận án : 31-01-1990
 Mentions légales
Sơ đồ site |